#Php

Php Object Injection Without Unserialize

Published at September 20, 2018 ·  3 min read

Stream wrapper Trong php có khái niệm gọi là stream wrapper, nói về các giao thức trong cách xử lý url, được sử dụng cùng với hàm filesystem như fopen, copy, file_exists, filesize. file:// http:// ftp:// php:// zlib:// data:// glob:// phar:// A wrapper is additional code which tells the stream how to handle specific protocols/encodings. Phar Những wrapper này đều có thể lợi dụng để khai thác nhiều loại lỗ hổng....