Kevinlpd security blog

Winter is comming

Welcome to my blog !


Meepwn qual round - pycalx 1

Published at September 11, 2018 ·  4 min read

Thử thách cung cấp cho mình 1 form dữ liệu cùng với sourcecode như sau: #!/usr/bin/env python import cgi; import sys from html import escape FLAG = open('/var/www/flag','r').read() OK_200 = """Content-type: text/html <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"> <center> <title>PyCalx</title> <h1>PyCalx</h1> <form> <input class="form-control col-md-4" type=text name=value1 placeholder='Value 1 (Example: 1 abc)' autofocus/> <input class="form-control col-md-4" type=text name=op placeholder='Operator (Example: + - * ** / // == != )' /> <input class="form-control col-md-4" type=text name=value2 placeholder='Value 2 (Example: 1 abc)' /> <input class="form-control col-md-4 btn btn-success" type=submit value=EVAL /> </form> <a href='?...

Matesctf final 2 - XXE Injection

Published at September 8, 2018 ·  3 min read

EXPLOIT - source Mình nhận thấy lỗi này đầu tiên, mình tưởng đây là LFI cơ, vì cho mình đọc nội dung của cái gì đó (trên hình) và download file nữa. python-docx is a Python library for creating and updating Microsoft Word (.docx) files. Docx là thư viện sử dụng để xử lý file word. Cũng dễ hiểu đây là lỗi vì không cớ gì mà tác giả lại xử lý file word ở đây cả, chức năng upload và hiển thị nội dung file bình thường thì tại sao lại xử lý file docx làm gì....

Matesctf final 2 - SSTI

Published at September 8, 2018 ·  3 min read

EXPLOIT - source Matesctf final được tổ chức theo dạng attack/defense. Cụ thể tác giả sẽ build web service trên server của mình, tức là cho source. Từng đội sẽ nghiên cứu lổ hổng trên server mình và exploit server đội khác để lấy flag. Có một lỗi trong bài web 1 là tài khoản của bot-check của BTC được gán mặc định và đội nào cũng như nhau admin:1....

Matesctf final 2 - IP Spoofing to RCE in flask

Published at September 8, 2018 ·  5 min read

EXPLOIT - source Sau khoảng thời gian dài nghiên cứu và nhờ sự gợi ý hết sức nhiệt tình từ tác giả tôi đã có thể exploit được lỗi được tác giả cho là khó phát hiện nhất. Chuẩn luôn, là rất khó phát hiện vì code lỗi ở tận trong lib của flask. Đầu tiên, khi truy cập vào trang đăng nhập tác giả có gợi ý cho mọi người biết là app có handle real ip của client....